EKONPUZS

Analýzy odchýľok úrovne nemocničného ošetrenia obyvateľstva,
analýzy výsledkov hospodárenia nemocníc, analýzy hospodárenia nákladových stredísk nemocníc, analýzy štruktúry nákladov a výnosov nemocníc, analýzy odvodených podielových ukazovateľov nemocníc, analýzy časových radov, banchmarking nemocníc a nákladových stredísk nemocníc v SR

4