LEKÁRI

Analýza pokrytia potrieb obyvateľstva Rakúska lekármi podľa regiónov, podľa odbornosti lekárov v prepočte na obyvateľstvo (skupiny obyv. – ženy, deti),variantne štandardizované počty pomocou počtu ošetrení alebo obratu, so zohľadnením starostlivosti nezmluvných lekárov, vrátane analýz regionálnych potrieb a možností zastupiteľnosti.
Metódy: analýza odchýľok od parametricky určenej oblasti, pásu okolo celoštátneho priemeru, Zostavy TOP N, grafické zobrazenie prípadov a odchýľok, GIS, priama štandardizácia.

7