LIEKY

Analýza preskripcie a ceny liekov v členení podľa ICD a MEL, odbornosti lekára, podania preskripčných
obmedzení v štruktúre podľa skupín liekov, výrobcov, originálov/ generík, účinnej látky.
Metódy: analýza ukazovatľov a podielových ukazovateľov, analýza odchýlok, vývoja, štruktúry (podielových)
ukazovateľov, odchýlok od smernej hodnoty, zostavy TOP N, grafické zobrazenie ukazovateľov ich vývoja v čase a odchýlok.

12