VMS LSSP

Model optimalizácie regionálneho rozmiestnenia LSSP
na základe parametra maximálneho počtu obyvateľov v spádovom území poskytovateľa LSSP variantnými prepočtami umožňuje optimalizovať minimálnu sieť regionálneho rozmiestnenia LSSP pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Výstupmi modelu sú aj mapy s vyznačením rozmiestnenia jednotlivých druhov LSSP.

3