VMS VAS a ŠAS

Model pre stanovenie  normatívov počtu lekárskych miest
na 10 na 10 000 obyvateľov SR a pre výpočet potreby lekárskych miest pre jednotlivé odbornosti VAS a ŠAS v krajoch a okresoch SR. Výpočet na základe parametrov projektovaný počet návštev pacienta za rok v ambulancii a projektovaný počet vyšetrení za deň na jedno lekárske miesto v ambulancii. Model zohľadňuje parametre chorobnosti, migrácie obyvateľstva medzi krajmi, reálny stav siete, demografiu krajov a okresov SR.

2