VMS PUZS

Modelovanie siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti SR.
Model pre stanovenie počtu lôžok  s možnosťou diferencovať lôžka na akútne, chronické a psychiatrické lôžka. Model dovoľuje zohľadniť migráciu pacientov medzi regiónmi SR. Výpočet potreby lôžok je odvodený z projektovanej (žiaducej) obložnosti lôžok pre každý lekársky odbor a z projektovanej (žiaducej) priemernej ošetrovacej doby v dňoch, pre každý lekársky odbor.

1